U bent ten einde raad? Laat uw probleem analyseren!

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene informatie

 1. De juridische helpdesk is verbonden aan advocatenkantoor Marika Van Gysegem, gevestigd te 8400 Oostende, Elisabethaan 171 (KBO 0840 206 377 )
 2. Alle advocaten zijn ingeschreven bij de Orde van Advocaten te Brugge en zijn onderworpen aan: De reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de nog niet opgeheven reglementen van Nationale Orde van Advocaten, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87 De reglementen van de Orde van Advocaten te Brugge, die geraadpleegd kunnen worden op www.baliebrugge.be.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening van de JuridischeHelpdesk.be en maken bijgevolg integraal deel uit van de contractuele relatie tussen de advocatenkantoor Van GYsegem - de Juridische Helpdesk en haar cliënten.
 2. De overeenkomst tussen de juridische helpdesk en haar cliënten komt tot stand op het ogenblik dat de Juridische Helpdesk haar dienstverlening aanvat.

Artikel 3: Juridische Helpdesk

 1. Door gebruik te maken van onze dienstverlening, verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden en treedt u toe tot ons aanbod. De klant wordt verondersteld de algemene voorwaarden te kennen en ermee akkoord te gaan, bij het indienen van een email met verzoek om advies.
 2. Definitie eerstelijnsadvies: Het eerstelijnsadvies bestaat uit een telefonisch advies of een schriftelijk advies via email. Onder schriftelijk advies kan ook begrepen worden, het ontwerp van schrijven aan een tegenpartij. Alles wat buiten deze definitie valt, zoals tussenkomen bij tegenpartijen, valt niet onder eerstelijnsadvies.
 3. Het eerstelijnsadvies wordt steeds verstrekt op basis van de door de klant overgemaakte informatie en documenten. Elk document moet apart doorgestuurd worden. Indien meerdere documenten in 1 bijlage zijn verwerkt, wordt enkel rekening gehouden met het eerst ingescande document
 4. Klachten betreffende de dienstverlening dienen dan binnen de 8 dagen overgemaakt te worden per email.
 5. Het overmaken van documenten gebeurt steeds vertrouwelijk. Wij verbinden ons ertoe uw privacy te beschermen overeenkomstig de bepalingen van de GDPR verordening.
 6. Het doorgestuurde eerstelijnsadvies wordt steeds opgemaakt op basis van de overgemaakte stukken. Het advocatenkantoor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor advies dat werd verstrekt op grond van een onvolledig dossier,
 7. In geen geval kan ingeroepen worden dat het advies niet dienend is: het eerstelijnsadvies is gericht op de opbouw van het dossier en zal steeds daartoe kunnen dienen.
 8. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst die de klant met Advocaat Van Gysegem afsluit zodra een schriftelijk advies wordt gevraagd.
 9. Het schriftelijk eerstelijnsadvies wordt overgemaakt na ontvangst van betaling van 54,45 euro (inclusief btw) via deze website.
 10. Een ontwerp van schrijven aan tegenpartij kan doorgestuurd worden na uitdrukkelijke bevestiging en betaling.
 11. Er is geen sanctie voorzien voor het overschrijden van de termijn van 72 uur waarbinnen het schriftelijk eerstelijnsadvies zal worden gegeven.
 12. Betaling: a. in het kader van telefonisch advies, gebeurt de betaling van de dienst via de betaallijn 0904 69 400, waarbij 2 euro per minuut wordt aangerekend via uw  telefoonoperator, en het gesprek beperkt is tot maximaal 10 minuten, waarna het automatisch wordt onderbroken. b.  in het kader van schriftelijk advies via email, gebeurt de betaling voorafgaand via de beveiligde betalingsmodule op deze website.

Artikel 4. Beroepsaansprakelijkheid

 1. De beroepsaansprakelijkheid van de advocaat Van Gysegem is verzekerd door middel van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven door de Orde van Advocaten te Brugge. De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van advocaat Van Gysegem is beperkt tot het nettobedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk wordt uitgekeerd.
 2. De polis die de beroepsaansprakelijkheid verzekert verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.
 3. De advocaten zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening, ongeacht of deze derden hun erelonen en kosten aan advocaat Van Gysegem dan wel rechtstreeks aan de cliënt aanrekenen.
 4. Indien er, om welke reden dan ook geen uitkering uit hoofde van die verzekering mocht plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid van advocaat Van Gysegem, haar vennoten, medewerkers en personeel beperkt tot het bedrag van de door de cliënt betaalde erelonen voor de door advocaat Van GYsegem - Juridische Helpdesk verstrekte diensten die aanleiding geven tot de aansprakelijkheid.

Artikel 5. Tarieven en erelonen

 1. De tarieven van de Juridische Helpdesk gelden BTW inclusief
 2. De bedragen die door het advocatenkantoor worden aangerekend bestaan uit drie componenten: erelonen, kantoorkosten en andere kosten.
 3. De honoraria en vergoedingen voor erelonen worden, conform de deontologie van de Orde van Vlaamse Balies, begroot aan de hand van een uurtarief, een procentueel of een forfaitair tarief. Tenzij anders overeengekomen, wordt het ereloon aangerekend op basis van een uurtarief. Voor professionelen en bedrijven is het normale ereloon 120 euro per uur. Voor particulieren is het normale uurloon 100 euro per uur. Dit uurloon kan aangepast worden volgens de eenvoud of ingewikkeldheid van de zaak of volgens wie aan het dossier dient te werken. -De kantoorkosten omvatten onder meer kosten van briefwisseling, kopies, telefoon, fax, e-mail en verplaatsingen. Deze worden afzonderlijk begroot en aangerekend. -De voor te schieten gerechtskosten zoals rolrechten en gerechtsdeurwaarderskosten (o.a. dagvaardingskosten) worden afzonderlijk aangerekend en zijn niet onderworpen aan de BTW-verplichtingen. Van deze kosten wordt enkel de werkelijk gemaakte kost in rekening gebracht.
 4. Advocaat Van GYsegem behoudt zich het recht voor om aan de cliënt voor de aanvang en in de loop van haar werkzaamheden een voorschot te vragen d.m.v. een provisiefactuur en om pas haar werkzaamheden aan te vatten respectievelijk voort te zetten of kosten voor te schieten na betaling ervan. Indien de cliënt dit wenst, wordt in elke stand van het dossier een tussentijdse staat van kosten en erelonen overgemaakt. Bij afsluiting van het dossier wordt steeds een gedetailleerde staat van onkosten en erelonen overgemaakt. Hierin wordt rekening gehouden met de reeds aangerekende voorschotten.
 5. Indien de cliënt niet akkoord gaat met een factuur dient hij deze binnen de 10 dagen na de dagtekening ervan schriftelijk en gemotiveerd protesteren.
 6. Tenzij anders overeengekomen zijn alle facturen betaalbaar binnen 10 dagen na de dagtekening ervan. Indien een factuur (voorschotfactuur, tussentijdse factuur of eindfactuur) niet tijdig betaald wordt, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele intrest verschuldigd van 10 % per jaar, meer een forfaitaire schadevergoeding van 10 % (met een minimum van 60,00 EUR en een maximum van 1.250,00 EUR) op de verschuldigde bedragen.
 7. De plaats van betaling is op de zetel van het advocatenkantoor Van Gysegem

Artikel 6. Identificatieplicht

 1. Advocatenkantoor Van GYsegem is onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik in het financiële stelsel voor het witwassen van geld en financiering van terrorisme (B.S. 9 februari 1993).
 2. In het kader van het preventieve luik dienen advocaten bepaalde verdachte transacties te melden en een aantal administratieve verplichtingen te vervullen. Wanneer er bepaalde verdachte feiten worden opgemerkt, dient het kantoor deze informatie over te maken aan de Stafhouder, die beslist of de ontvangen informatie al dan niet wordt doorgegeven aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.
 3. De advocaat is op grond van deze wet eveneens verplicht de identiteit van de cliënt te controleren.