top of page

ALGEMENE
VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Algemene informatie

 1. Identificatie :

Juridische Helpdesk , initiatief van Advocaat Marika Van Gysegem, gevestigd te 8400 Oostende, Elisabethaan 171 – ondernemingsnummer KBO 0840 206 377 , ingeschreven bij de Orde van Advocaten te Brugge , onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de nog niet opgeheven reglementen van Nationale Orde van Advocaten, die geraadpleegd kunnen worden op www.Juridische Helpdesk.be/Page.aspx?genericid=87 De reglementen van de Orde van Advocaten te Brugge, die geraadpleegd kunnen worden op www.baliebrugge.be.

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening en maken integraal deel uit van de contractuele relatie tussen de  JURIDISCHE HELPDESK en de hulpvragers. 

 2. De overeenkomst tussen de Juridische Helpdesk en de hulpvragers komt tot stand op het ogenblik dat de dienstverlening  wordt aangevat

 3. De overeenkomst tot het verstrekken van eerstelijns advies neemt een aanvang na online betaling van de aangeboden diensten. 

 4. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst d

 5. De hulpvrager verklaart  zich akkoord met onze algemene voorwaarden en treedt  toe tot het aanbod. 

 6. De hulpvrager wordt verondersteld de algemene voorwaarden te kennen en ermee akkoord te gaan, bij het indienen van een email met verzoek om advies.

 

Artikel 3 GDPR   

 

Het overmaken van documenten gebeurt steeds vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim geldend in de relatie Juridische Helpdesk-cliënt. 

Wij verbinden ons ertoe uw privacy te beschermen overeenkomstig de bepalingen van de GDPR verordening.  

(Working Party 29 -het Europese overlegorgaan inzake privacy en databescherming) (ZIE INFRA ART 7) 

 

Artikel 4. Beroepsaansprakelijkheid

 1. De Juridische Helpdesk is een dienstverlening door advocatenkantoor Van Gysegem wiens beroepsaansprakelijkheid is verzekerd door middel van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven door de Orde van Advocaten te Brugge.

 2. De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van de Juridische Helpdesk is beperkt tot het nettobedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in het kader van de verzekering advocatenkantoor daadwerkelijk wordt uitgekeerd. 

 3. De polis die de beroepsaansprakelijkheid verzekert verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

 4. De advocaten zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening, ongeacht of deze derden hun erelonen en kosten aan de Juridische Helpdesk dan wel rechtstreeks aan de cliënt aanrekenen.

 5. Indien er, om welke reden dan ook geen uitkering uit hoofde van die verzekering mocht plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid van de Juridische Helpdesk, haar vennoten, medewerkers en personeel beperkt tot het bedrag van de door de cliënt betaalde erelonen voor de door de Juridische Helpdesk verstrekte diensten die aanleiding geven tot de aansprakelijkheid.

 

 

 

Artikel 5. Tarieven Juridische Helpdesk 

 1. De bedragen die door het Juridische Helpdesk worden aangerekend zijn uitdrukkelijk meegedeeld onder de hoofding TARIEVEN op de website www.juridischehelpdesk.be

 2. De vooropgestelde vergoedingen voor eerstelijns advies worden forfaitair bepaald op 1 euro per minuut + btw, waarbij de prijs voor de diensten duidelijk is aangeduid. 

 3. De betaling voor de vooropgestelde diensten gebeurt online, voorafgaand aan de dienstverlening zelf. 

 4. De plaats van betaling is op de zetel van de Juridische Helpdesk. 

 

Artikel 6. Identificatieplicht

1 De Juridische Helpdesk is verbonden aan advocatenkantoor Van Gysegem  BE 0840 206 377 en derhalve onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik in het financiële stelsel voor het witwassen van geld en financiering van terrorisme (B.S. 9 februari 1993).

 1. In het kader van het preventieve luik dienen advocaten bepaalde verdachte transacties te melden en een aantal administratieve verplichtingen te vervullen. Wanneer er bepaalde verdachte feiten worden opgemerkt, dient het kantoor deze informatie over te maken aan de Stafhouder, die beslist of de ontvangen informatie al dan niet wordt doorgegeven aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

 2. De Juridische Helpdesk is op grond van deze wet eveneens verplicht de identiteit van de cliënt te controleren.

 

 

Artikel 7-  GDPR

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG”), evenals deze privacyverklaring.

 

We verwerken uw persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 

Klantenbeheer

Juridische dienstverlening

Naleving wetgeving en reglementering van toepassing op de advocatuur

 

Interne organisatie en eigen beheer

B2B beheer

Facturatie en boekhouding

 

Klantenbeheer

 

1)    Juridische dienstverlening

Met het oog op het verlenen van juridische diensten aan onze cliënten, verwerken wij mogelijk uw [persoonlijke identificatiegegevens (naam, (bedrijfs)adres, e-mailadres, telefoonnummer), identificatiegegevens uitgegeven door de overheid (identiteitskaartnummer, paspoortnummer, rijbewijsnummer, pensioennummer, nummerplaat, ondernemingsnummer, BTW-nummer…), financiële gegevens (bankrekeningnummer, wijze van betaling), en persoonlijke kenmerken (geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, taal, nationaliteit). 

Wij verwerken mogelijk eveneens andere persoonsgegevens die de cliënt met ons deelt bij het behandelen van een zaak. Wij verwerken in dat kader [geen] gevoelige persoonsgegevens

Deze gegevens laten ons toe om EERSTELIJNS juridisch advies te verstrekken, juridische akten en documenten op te stellen, , bijstand te verlenen bij onderhandelingen en/of het sluiten van contracten, bijstand te verlenen bij bemiddeling, 

De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

 • Ten aanzien van particuliere cliënten: het sluiten of het uitvoeren van een overeenkomst tot de verstrekking van juridische dienstverlening (artikel 6, §1, (b) AVG); 

Ten aanzien van contactpersonen bij professionele cliënten en derde partijen: een gerechtvaardigd belang om juridische diensten te kunnen verlenen aan onze cliënten (artikel 6, §1, (f) AVG).

 

 2)    Naleving van wetgeving en reglementering van toepassing op de advocatuur

Met het oog op de naleving van wetgeving en reglementering die van toepassing is op de advocatuur, verwerken wij mogelijk uw [persoonlijke identificatiegegevens (naam, (bedrijfs)adres, e-mailadres, telefoonnummer), rijksregisternummer, identificatiegegevens uitgegeven door de overheid (identiteitskaartnummer, paspoortnummer, ondernemingsnummer, BTW-nummer, …); financiële gegevens (verrichtingen voor of namens de cliënt); persoonlijke kenmerken (geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, taal, nationaliteit); gerechtelijke gegevens (veroordelingen, lopende geschillen) en andere persoonsgegevens die door u met ons worden gedeeld bij het behandelen van uw zaak].

Wij delen deze persoonsgegevens vanuit de JURIDISCHE HELPDESK echter niet met derden. 

Elke tussenkomst naar derden toe kwalificeert als een handeling die valt buiten eerstelijns advies, zodat daarvoor uitdrukkelijk aan het advocatenkantoor opdracht dient gegeven te worden. 

Deze gegevens laten ons toe om [o.m. onze verplichtingen te vervullen in het kader van de witwaspreventie- en anti-fraudewetgeving, uitvoering te geven aan een gerechtelijk of administratief bevel of reglementering van de Orde van Vlaamse Balies na te leven].

De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de wettelijke verplichtingen, vervat in [de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten en eventuele verwijzing naar andere relevante wetgeving/reglementering] (artikel 6, §1, (c) AVG)[; een gerechtvaardigd belang om in het kader van onze juridische diensten waakzaam te zijn voor witwaspraktijken (artikel 6, §1, (f) AVG)]. 

 

Interne organisatie en eigen beheer

 

1)    B2B beheer

 

Met het oog op het B2B beheer van ons Juridische Helpdesk, verwerken wij mogelijk uw [persoonlijke identificatiegegevens (naam, (bedrijfs)adres, e-mailadres, telefoonnummer), financiële gegevens (bankrekeningnummer, wijze van betaling), persoonlijke kenmerken (geslacht, taal) en enige andere informatie die u bezorgt in het kader van de samenwerking (bijv. informatie over beroep en betrekking)].

 

De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

 

 • Ten aanzien van particuliere leveranciers of business partners: het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst in (artikel 6, §1, (b) AVG)

 • Ten aanzien van professionele leveranciers of business partners: een gerechtvaardigd belang om ons B2B beheer te organiseren (artikel 6, §1, (f) AVG). 

 

We verkrijgen deze persoonsgegevens [rechtstreeks van de betrokkene en/of via een derde].

Voor ons B2B beheer houden wij uw persoonsgegevens bij [tot 5 jaar plus een verificatieperiode van 1 jaar na het beëindigen van de overeenkomst].

 

Wij delen deze persoonsgegevens, in voorkomend geval, met [[overheidsdiensten, banken en verzekeringsmaatschappijen, boekhouders en auditeurs en externe juridische adviseurs]. Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (IT providers)]. Een lijst van deze derde partijen met wie wij samenwerken is toonbaar op eenvoudig schriftelijk verzoek

2)    Facturatie en boekhouding

 

Met het oog op de facturatie en onze boekhoudkundige verplichtingen, verwerken wij mogelijk uw [persoonlijke identificatiegegevens (naam, (bedrijfs)adres, e-mailadres, telefoonnummer), financiële gegevens (bankrekeningnummer, wijze van betaling) en geleverde prestaties/diensten].

 

De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op diverse wettelijke verplichtingen, zoals deze vervat in het Wetboek Economisch recht (art. I.1 WER, art. III.82 WER, art. III.89 WER en art. III.90 WER), het KB WVV (dubbel boekhouden), het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (art. 3:1 WVV) en het Wetboek Inkomstenbelasting (art. 320 WIB) (artikel 6, §1, (c) AVG). 

 

We verkrijgen deze persoonsgegevens [bron van de persoonsgegevens: rechtstreeks van de betrokkene en/of via een derde

 

Geschillenbeheer

 

Met het oog op de regeling van potentiële geschillen, verwerken wij mogelijk uw [persoonlijke identificatiegegevens (naam, (bedrijfs)adres, e-mailadres, telefoonnummer), identificatiegegevens uitgegeven door de overheid (identiteitskaartnummer, paspoortnummer, rijbewijsnummer, pensioennummer, nummerplaat, …), informatie over beroep en betrekking, financiële gegevens, gerechtelijke gegevens en alle andere informatie die relevant is voor de (potentiële) rechtszaak].

De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang om de (contractuele en buitencontractuele, wettelijke en andere) rechten van ons advocatenkantoor-Juridische Helpdesk te vrijwaren (artikel 6, §1, (f) AVG). 

 

We verkrijgen deze persoonsgegevens [bron van de persoonsgegevens: rechtstreeks van de betrokkene en/of via een derde].

 

Voor onze geschillenregeling houden wij uw persoonsgegevens bij [tot 5 jaar na het verstrijken van de laatste termijn tot hogere voorziening (langer indien noodzakelijk, bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen) plus een verificatieperiode van 1 jaar].

 

    

Communicatie en marketing

 

1)    Nieuwsbrieven en andere commerciële communicaties (nvt)

 

 

2)    Website

 

In het kader van onze website verwerken wij mogelijk uw [persoonlijke identificatiegegevens (naam, (bedrijfs)adres, e-mailadres), contactverzoek en elektronische identificatiegegevens (IP-adres en cookies)].

 

Deze gegevens laten ons toe om [onze website te optimaliseren, online advertenties te tonen, uw contactverzoek te beantwoorden, etc.].

 

De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang om een goed functionerende en gebruiksvriendelijke website aan te bieden en onze producten en diensten te promoten (artikel 6, §1, (f) AVG). Analytische cookies, advertentiecookies en/of sociale media cookies worden enkel geplaatst indien u daartoe toestemming heeft gegeven via de website (artikel 6, §1, (a) AVG). (voor meer informatie, zie cookieverklaring)

We verkrijgen deze persoonsgegevens steeds rechtstreeks van u.

 

UW RECHTEN

Wij respecteren alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens waarop u volgens de toepasselijke wetgeving recht hebt.

 

Privacy: Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt in de mate dat en zolang dit noodzakelijk is voor de behartiging van de belangen van de cliënt.U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

 

 • een verzoek om toegang of rectificatie van uw persoonsgegevens

 • een verzoek om wissing van uw persoonsgegevens

 • een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

 • een bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens

 • een verzoek om overdracht van uw gegevens

 • een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kan ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit​.

Uw rechten staan ook opgenomen in ons privacybeleid.

bottom of page